درباره ما

پایگاه اطلاع رسانی نشانه فعالیت خود را در تیر ماه سال ۱۳۹۱ آ غاز کرد و به جرگه رسانه های مجازی پیوست.

امید است بتوانیم تا با رعایت قانون و منشور اخلاق حرفه ای رسانه، رویداد های استان کرمان و مهمترین و جذاب ترین اخبار کشور و سایر نقاط دنیا را در خروجی این پایگاه قرار دهیم.

هیات نظارت بر مطبوعات در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۳مجوز فعالیت پایگاه اطلاع رسانی نشانه را با زمینه فرهنگی/ اقتصادی صادر کرد.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: زهره قادر                                   سردبیر: معصومه قادر

۰۹۱۳۳۸۷۳۲۴۱ و ۰۹۳۶۱۰۷۰۷۴۴                                        ۰۹۳۶۴۴۲۹۵۷۶ و ۰۹۱۳۷۴۴۳۹۹۸

آدرس: کرمان بلوار شهدای خانوک کوچه شماره ۲۲           کدپستی: ۷۶۱۴۸۷۴۴۵۵

 

پست الکترونیک:                            ZM.GHADER@YAHOO.COM                                                       GHADER.ZM@GMAIL.COM